நெற்றிக்கண்ணை எழுப்புங்கள்
எங்கிருந்தும் தீட்சை பெறலாம்

உலகின் எந்த மூலையிலிருந்தும் நெற்றிக்கண் தியான தீட்சையை பரஞ்சோதி கோவிந்த் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.