தொலைதூர தீட்சை

அன்பால், சொல்லால், நினைவால் எத்தொலைவில் இருப்பினும் நெற்றிக்கண் உணர்த்தப்படும்.