நெற்றிக்கண் விழிப்பு

நெற்றிக்கண் விழிப்பால் ஞானக்கண் உண்டாகிறது. ஞானக்கண் தன்னை தான் அறிய வழி வகுக்கிறது.